Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης Κέρκυρας

Ο Δήμος Κέρκυρας ξεκίνησε από το Δεκέμβριο 2016 με μια ανοιχτή συμμετοχική διαδικασία, την προετοιμασία του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης» με τη μορφή «Τοπικής Αναπτυξιακής Χωρικής Στρατηγικής» το οποίο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί κυρίως από πόρους του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 στο πλαίσιο του πρότυπου χωρικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αλλά και τη συνδρομή και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων.

Το «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης» οφείλει να έχει συγκεκριμένη χωρική εφαρμογή και αναφορά στο αστικό περιβάλλον. Οι επιπτώσεις του είναι ευρύτερες και αφορούν στο σύνολο του Δήμου Κέρκυρας και της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. Η διάρκεια εφαρμογής του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης» παρακολουθεί την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, έχει δηλαδή χρονικό ορίζοντα εφαρμογής μέχρι και το έτος 2023.

Η «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση» εξειδικεύει το «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης» του Δήμου Κέρκυρας με τη μορφή αναλυτικού, συγκεκριμένου και συνεκτικού σχεδίου δράσης. Η «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση» αποτελεί το εργαλείο εφαρμογής συνεκτικών και στοχευμένων δράσεων αστικής αναζωογόνησης και ανάπτυξης με επίκεντρο την πόλη της Κέρκυρας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση, εμβάθυνση και αναβάθμιση της πολιτιστικής ταυτότητας της Κέρκυρας και μέσω αυτής, την ανάπτυξη νέας οικονομίας που αφορά στη φιλοξενία, τη βελτίωση της ποιότητας και τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιλογών αναψυχής και βιωματικών εμπειριών από τους επισκέπτες, τον εξορθολογισμό των τουριστικών ροών στην πόλη της Κέρκυρας και στο νησί γενικότερα, την προσέλκυση νέων και νεοφυών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την μόχλευση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.