Σαντορίνη: Βελτίωση και διεύρυνση παρεχόμενων υπηρεσιών

Ο Δήμος Θήρας προέβη 5/6.2.2018 στην πρώτη φάση της διαβούλευσης για την προετοιμασία του «Ειδικού Αναπτυξιακού Σχεδίου» για τη βιώσιμη διαχείριση της Θήρας ως διεθνώς αναγνωρίσιμου τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού, σε συνδυασμό με τη βελτίωση και τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών, πριν την άφιξη, κατά τη διάρκεια διαμονής των επισκεπτών, αλλά και μετά την αναχώρηση τους. Η στρατηγική αυτή υλοποιείται με συμπληρωματικές παρεμβάσεις:

- Αστικής αναζωογόνησης και κινητικότητας με στόχο τον εξορθολογισμό, την πρόβλεψη και διαχείριση των ροών επισκεψιμότητας για την αποφυγή φαινομένων κορεσμού στα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού.

- Ενσωμάτωσης του πολιτισμού και των πολιτιστικών δρώμενων στις επιλογές αναψυχής και ενίσχυσης των βιωματικών εμπειριών των επισκεπτών, με πολιτιστική διαδρομή της Θήρας.

- Διασφάλισης των αναγκαίων πολεοδομικών και κυκλοφοριακών εργαλείων, τα οποία συμπληρώνουν τις παραπάνω στρατηγικές επιλογές.

Η αστική αναζωογόνηση και κινητικότητα προσεγγίζεται με την αξιοποίηση της "Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης" η οποία έχει πολυταμειακή χρηματοδότηση. Η υπό εκπόνηση ΟΧΕ στοχεύει:

α) στην συστηματοποίηση, ταυτοποίηση, ελεγχόμενη διάχυση και διαχείριση των ροών επισκεψιμότητας, ανάλογα με την κατηγοριοποίηση τους ως «εισερχόμενες» και «εσωτερικές»
β) στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών και οργανωτικών εργαλείων διαχείρισης και αξιολόγησης της «βιωματικής εμπειρίας» του επισκέπτη και τον εμπλουτισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών
γ) στη βελτίωση των υποδομών, διασυνδεσιμότητας διαδρομών, διαχείρισης της κυκλοφορίας και της στάθμευσης, πολιτιστικά, ιστορικά, αρχιτεκτονικά τοπόσημα
δ) στην οργάνωση εκδηλώσεων και άλλων των «δρώμενων» τα οποία με τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα, συμβάλλουν αφενός στον εμπλουτισμό και στη βελτίωση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και αφετέρου στη διεύρυνση των δυνητικών επιλογών που αντανακλούν θετικά στις ροές επισκεψιμότητας και αμβλύνουν φαινόμενα κορεσμού.

Η εφαρμογή της ΟΧΕ συνδέεται με την συμμετοχή των τοπικών επαγγελματικών και κοινωνικών εταίρων. Τόσο το περιεχόμενο της ΟΧΕ όσο και  η «Εταιρική Σχέση» θα προκύψουν από τη δεύτερη φάση της διαβούλευσης.